سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری نور 
محقق 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامى 
مدیر 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مذاهب اسلامى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
-----